Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
  
23-02-2019, Sobota, 16:38
Jesteś tutaj :: Nabór pracowników
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja o naborze
Nabór na wolne stanowisko pracy
Główny Księgowy
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie,
w  wymiarze czasu pracy 1 etat
    
 
DYREKTOR Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy
 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A
w  wymiarze czasu pracy 1 etat
 
Informacja o warunkach pracy:
Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie. Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą  monitora ekranowego. Stanowisko pracy położone jest na parterze budynku. Wykonywanie obowiązków wiąże się 
z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku. Budynek posiada windę.
 
Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:0,5
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5) spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych;
3) rzetelność, samodzielność i operatywność,
4) zaangażowanie i dyspozycyjność,
5) umiejętność analitycznego myślenia,
6) komunikatywność
5) nieposzlakowana opinia,
7) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych, pracownikach samorządowych, 
8) znajomość ustawy o rachunkowości i szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
9) znajomość przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
10) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w szczególności:
1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
2) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
3) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
4) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki,
6) naliczanie wynagrodzeń 
7) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy,
8) prowadzenie funduszu socjalnego jednostki,
9) rozliczanie delegacji pracowników,
10) prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych,
11) Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT,
12) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OSiR,
13) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
14) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji OSiR,
15) obsługa programu internet - banking
16) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonych zadań
17) prowadzenie sprawozdawczości GUS
18) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji finansowo-księgowej;
19) udzielanie informacji publicznej w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej,
20) opracowanie regulaminów i procedur dotyczących gospodarki finansowej Ośrodka,
21) organizacja stanowisk pracy oraz udział w określaniu zakresu obowiązku podległych pracowników,
22) kierowanie zespołem podległych pracowników oraz przygotowanie i rozliczanie harmonogramów pracy
23) udział w przygotowaniu i opracowaniu materiałów reklamowych, propozycji działań promocyjnych, udział w opracowaniu planów marketingowych,
24) udział w procesie naboru pracowników,
25) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez OSiR, 
26) współudział w przygotowaniu imprez organizowanych i współorganizowanych przez OSiR
27) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie zadań realizowanych przez OSiR,
28) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora OSiR.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917,1000,1076,1608,1629,2215,2243,2244,2245,2432)  tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
10) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260,1669), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę -  marzec 2019 r.
 
- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę  na okres sześciu miesięcy ,
- w czasie zatrudnienia w OSiR obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie lub przesłać pocztą na adres OSiR,  28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20 A, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w wymiarze 1 etatu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do OSiR po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do OSiR) nie będą rozpatrywane.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja  2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1260,1669)”.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OSiR zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadrowym OSiR przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
 
 
Sędziszów, dnia 15.02.2019
 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
mgr inż. Krzysztof Chmaruk

Autor: Krzysztof Chmaruk
Data: 2019-02-15 15:00:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-02-15 15:00:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2019-02-15 19:04:06

Rejestr zmian

Oglądano 3308 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 37888 bajtów
3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów
tel. +48 41 381 27 30
email: osir@sedziszow.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl