Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
  
25-02-2018, Niedziela, 08:27
Jesteś tutaj :: Nabór pracowników
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja o naborze

 

 

 

 

 

 

Sędziszów, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I SPRAW ORGANIZACYJNYCH

W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2016r., poz. 902 i z 2017r. poz. 60 i 1930)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A

28-340 Sędziszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych

w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

z siedzibą w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A

 

  

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
 2. Stanowisko pracy: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych.
 3. Miejsce pracy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A
 4. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Nawiązanie stosunku pracy  luty 2018 r.  
  2. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
  4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 5. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

            Wymaganie niezbędne:

1.     Obywatelstwo polskie.

2.     Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane o kierunku  rachunkowość lub finanse publiczne.

3.     Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności, lub podobne.

4.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.     Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowe i spraw organizacyjnych j.

7.     Prawo jazdy kategorii B.

            Wymagania dodatkowe:

1.     Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

2.     Znajomość przepisów:

3.     Ustawy o Finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

4.     Ustawy o Rachunkowości.

5.     Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego.

6.     Ustawy o ochronie danych osobowych.

7.     Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

8.     Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

9.     Biegła znajomość komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).

10.  Umiejętność obsługi programów księgowych,

11.  Wysoka kultura osobista.

12.  Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

13.  Umiejętność pracy w zespole.

14.  Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.

15.  Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

16.  Komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości budżetowej.
2. Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.
3. Bieżące prowadzenie ewidencji:
    a) środków trwałych,
    b) wyposażenia.

4. Prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą          z dnia 29 września 1994 r. Dz.U z 2016r., poz. 1047, 2255, z 2017r. poz. 61, 245, 791, 1089, 2201, z 2018r.,poz. 62 o rachunkowości, w zakresie:

o     dochodów i przychodów budżetowych,

o     wydatków i rozchodów budżetowych,

o     inwestycji,

o     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5. Prowadzenie wydatków strukturalnych – klasyfikacja, sprawozdawczość,

              6. Bieżąca analiza realizacji budżetu OSiR oraz opracowywanie propozycji zmian,

             7.Bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem  formalnym  i rachunkowym,

8.Uzgadnianie sald rozrachunków,

9.Obsługa programu internet-banking,

           10. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych inwestycji, w tym     

                realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,

11. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z    

      obowiązującymi przepisami,

12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym   

      wykazem akt,

13.Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

14. Organizacja, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych w formie

      spisu z natury, zgodnie z ustawą o rachunkowości

 15. Współpraca ze stanowiskiem ds. administracyjno-socjalnych i ze stanowiskiem szefa

       zespołu ratowników i pracowników zaplecza.

16. W razie nieobecności zastępowanie pracownika ds. administracyjno- socjalnych.

17. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

1.     Praca wykonywana będzie w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A,

2.     Praca o charakterze biurowym.

3.     Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

4.     Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.

5.     Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w OSiR, która kończy się egzaminem.

6.     Budynek  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet.

7.     Praca w godzinach: poniedziałek – piątek od  7.30-15.30

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 0,5 %

9.  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
  i dodatkowych.
 7. Kserokopia dowodu osobistego.
 8. Kserokopia dokumentu prawa jazdy.
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. oraz Dz.U. z 2016r., poz. 902 i z 2017r.  poz. 60 i 1930) o pracownikach samorządowych.
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych.
 13. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

- osobiście w siedzibie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A lub
- pocztą na adres korespondencyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A 28-340 Sędziszów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej    i spraw organizacyjnych w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie”.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.02.2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 09.02.2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

                                                                                Krzysztof Chmaruk

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniePlik DOC 37.00 Kb
2. Informacja z oceny merytorycznej dokumentow kandydatow aplikujacych w naborzePlik PDF 330.81 Kb
3. Informacja o wyniku naboru w OSiR w Sędziszowie na stanowisko podinspektor ds księgowości i spraw organizacyjnychPlik PDF 415.12 Kb
4. Informacja dotyczaca naboru na wolne stanowisko pracy podinspektor ds księgowości i spraw organizacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w SędziszowiePlik PDF 355.46 Kb
5. Informacja o wyniku naboru 291.82 Kb
Autor: Krzysztof Chmaruk
Data: 2018-01-29 09:27:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-29 09:29:03
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-02-17 09:14:59

Rejestr zmian

Oglądano 2802 razy


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów
tel. +48 41 381 27 30
email: osir@sedziszow.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl