Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
  
20-10-2018, Sobota, 00:05
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
Nabór na wolne stanowisko pracy
Główny Księgowy 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie

w  wymiarze czasu pracy 1 etat
 

DYREKTOR Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy
 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A
w  wymiarze czasu pracy 1 etat
 
Informacja o warunkach pracy:
Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie. Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą  monitora ekranowego. Stanowisko pracy położone jest na parterze budynku. Wykonywanie obowiązków wiąże się 
z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku. Budynek posiada windę.
 
Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 0,5
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jedno spośród wskazanych: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
7) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych, pracownikach samorządowych, 
8) znajomość ustawy o rachunkowości i szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
9) znajomość przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
10) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych;
3) rzetelność, samodzielność i operatywność,
4) zaangażowanie i dyspozycyjność,
5) umiejętność analitycznego myślenia,
6) komunikatywność
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
2) prowadzenie rachunkowości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki,
8) naliczanie wynagrodzeń 
9) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
11)  prowadzenie funduszu socjalnego jednostki,
12)  rozliczanie delegacji pracowników,
13)  prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych,
14)  Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT,
15)  zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OSiR,
16)  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
17)  analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji OSiR,
18)  obsługa programu internet - banking
19)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych 
w zakresie powierzonych zadań
20) prowadzenie sprawozdawczości GUS
21)  prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji finansowo-księgowej;
22)  udzielanie informacji publicznej w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej,
23) opracowanie regulaminów i procedur dotyczących gospodarki finansowej Ośrodka,
24) organizacja stanowisk pracy oraz udział w określaniu zakresu obowiązku podległych pracowników,
25) kierowanie zespołem podległych pracowników oraz przygotowanie i rozliczanie harmonogramów pracy
25) udział w przygotowaniu i opracowaniu materiałów reklamowych, propozycji działań promocyjnych, udział w opracowaniu planów marketingowych,
26) udział w procesie naboru pracowników,
27) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez OSiR, 
28) współudział w przygotowaniu imprez organizowanych i współorganizowanych przez OSiR
28)  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie zadań realizowanych przez OSiR,
29) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora OSiR.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.1666)  tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
6)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe,
8)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)  ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
10) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę -  marzec 2018 r.
 
- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę  na okres sześciu miesięcy ,
- w czasie zatrudnienia w OSiR obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie lub przesłać pocztą na adres OSiR,  28-340 Sędziszów, 
ul. Dworcowa 20 A, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego 
w wymiarze 1  etatu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w terminie do dnia 15.01.2018 r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do OSiR po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do OSiR) nie będą rozpatrywane.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dn.21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902)”.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OSiR zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadrowym OSiR przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
 
 
Sędziszów, dnia 03.01.2018 r.
 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
mgr inż. Krzysztof Chmaruk

 


Autor: Krzysztof Chmaruk
Data: 2018-01-03 16:00:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-03 16:00:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-01-03 16:57:41

Rejestr zmian


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów
tel. +48 41 381 27 30
email: osir@sedziszow.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl